Regulamin konkursu

„KLUB ODKRYWCÓW”


I. ORGANIZACJA KONKURSU, EDYCJA 2020

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – pełna nazwa Konkurs Klub Odkrywców lub Konkurs Klub Odkrywców Miejsc Pamięci.
 2. „Organizator” – organizator Konkursu, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” Występy 20, 29-105 Krasocin, email: prezes@jodla.org,tel: 668-550-940.
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. „Komisja Konkursowa” – osoby oceniające zgłoszenia i prawidłowy przebieg Konkursu z ramienia Organizatora.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”.
 2. Konkurs realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 3. Patroni konkursu:
  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • Wojewoda Świętokrzyski,
  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • Starostwo Powiatowe w Kielcach,
  • Starostwo Powiatowe w Końskich,
  • Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,
  • Regionalna Organizacja Turystyczna,
  • Miasto i Gmina Bodzentyn,
  • Gmina i Miasto Chęciny,
  • Gmina Bieliny,
  • Gmina Kluczewsko,
  • Gmina Krasocin,
  • Gmina Łopuszno,
  • Gmina Miedziana Góra,
  • Gmina Piekoszów,
  • Gmina Sitkówka – Nowiny,.
 4. Partnerzy konkursu:
  • Wzgórze Zamkowe,
  • Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej,
  • Muzeum Wsi Kieleckiej,
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • Jednostka Strzelecka 2105 Związku Strzeleckiego "Strzelec",
 5. Partnerzy medialni:
  • Radio Kielce,
  • Radio eM,
  • TVP3 Kielce,
  • TKN24,
  • portal akokregkielce.pl,
  • serwis netsystem-games.pl.
 6. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora i nie obowiązują w nim zasady olimpiad i konkursów, o których stanowi Zarządzenie NR 23 MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 września 1992 roku.
 7. Organizator Konkursu będzie się kontaktował z Uczestnikami Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook.
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 9. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

III. UCZESTNICY

 1. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są osoby, które ukończyły 18 roku życia.
 2. Użytkownicy niepełnoletni muszą mieć zgodę swojego opiekuna prawnego, jeśli chcą wziąć udział w konkursie. Do odebrania nagrody uprawnieni są tylko i wyłącznie prawni przedstawiciele niepełnoletniego zwycięzcy.
 3. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby które nie mają 10 lat nawet za zgodą rodziców bądź opiekunów.
 4. Aby móc wziąć udział w konkursie, wszystkie dane osobowe muszą być podane zgodnie z prawdą pod rygorem utraty prawa otrzymania nagrody.

IV. CZAS TRWANIA

 1. Konkurs rozpoczyna się 15 czerwca 2020 r. a kończy 27 września 2020 r. o godzinie 23.59.
 2. Podczas trwania konkursu organizator będzie dla celów porównawczych podawał (bez danych osobowych) ilość punktów uzyskanych przez 10 pierwszych w rankingu osób.
 3. Po zakończeniu terminu konkursu Komisja Konkursowa dokona podsumowania jego wyników.
 4. W terminie do 31 października 2020 r. zorganizowana zostanie w Kielcach uroczysta gala podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia.

V. CELE KONKURSU

 • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej;
 • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
 • zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże;
 • odwiedzanie miejsc pamięci.

VI. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs jest przeprowadzany dzięki stronie internetowej www.mapapamieci.net
 3. Konkurs polega na zarejestrowaniu się w panelu konkursowym i zgromadzeniu jak największej ilości punktów.
 4. Punkty gromadzi się odwiedzając podane na stronie internetowej miejsca pamięci.
 5. Miejsca pamięci odwiedza się realnie albo za pomocą Internetu (w tym przypadku otrzymuje się więcej punktów).
 6. Punkty gromadzi się zgodnie z następującymi zasadami:
  • pytania konkursowe: w każdym z miejsc pamięci podane są pytania konkursowe o różnej skali trudności udzielenie prawidłowej odpowiedzi powoduje dodanie odpowiedniej ilości punktów do konta osoby,
  • każde z miejsc pamięci można odwiedzić na dwa sposoby:
   • w internecie: można wtedy odpowiadać na pytania i udostępniać materiały, ale nie można zdobyć punktów za faktyczne odwiedzenie miejsca,
   • w rzeczywistości: uczestnik konkursu musi mieć w telefonie włączoną funkcję lokalizacji co pozwoli potwierdzić jego obecność w danym miejscu. 
    UWAGA: rekomendujemy użycie lokalizacji na podstawie sygnału GPS ze względu na dokładność takiego pomiaru. Wykorzystanie innych metod lokalizacji może fałszować wyniki pomiaru, co będzie przejawiało się brakiem możliwości zaliczenia punktów wynikających z odwiedzenia przez użytkownika miejsca pamięci.
  • odwiedzenie miejsca pamięci w rzeczywistości powoduje dodanie do konta uczestnika konkursu odpowiedniej ilości punktów.
   UWAGA: im trudniej dotrzeć do miejsca pamięci tym więcej punktów jest przydzielanych za jego odwiedzenie w rzeczywistości.
  • każda z osób biorących udział w konkursie podczas „odwiedzania” miejsca pamięci (niezależnie od sposobu) ma możliwość jego udostępnienia na portalu społecznościowym facebook za co także przydzielane są dodatkowe punkty.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs trwa do 27 września 2020 roku do godziny 23.59. Po tym terminie system komputerowy nie będzie dodawał punktów.
 2. Komisja konkursowa dokona sprawdzenia w programie komputerowym listy zwycięzców potwierdzając zajęcie odpowiedniego miejsca.
 3. Komisja konkursowa sprawdzi czy na liście zwycięzców nie znajdują się osoby wykluczone (patrz rozdział wykluczenia).
 4. Komisja zatwierdzi ostateczną listę zwycięzców i kolejność zajmowanych miejsc. Pierwszeństwo w ustalaniu miejsc ma ilość zdobytych punktów, a dopiero spośród pozostałych osób wybierane są kategorie specjalne (wiek, teren zamieszkania).
 5. Nagrody nie mogą być łączone (poza okolicznościowymi znaczkami),
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
 7. Komisja przekaże listę organizatorowi który za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi laureatów podając jednocześnie termin uroczystej gali podczas której zostaną wręczone nagrody.
 8. Zwycięzcy mają 7 dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody (w przypadku rezygnacji komisja konkursowa dokonuje przesunięć na liście zwycięzców).
 9. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu podczas gali oraz przekazanego mediom oraz opublikowane w Internecie po uroczystej gali.
 10. Gala finałowa odbędzie się nie później niż 30 października 2020 r. 

VIII.NAGRODY

 1. Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby jak największa liczba uczestników konkursu otrzymała nagrody.
 2. Zgodnie ze stanem na dzień 15 czerwca 2020 roku w konkursie uczestnicy walczą o następujące nagrody:
  • I miejsce: wyjazd na zagraniczną wyprawę (Monte Casino) śladami historii ufundowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (jeżeli zwycięży osoba niepełnoletnia wyjazd obejmuje także opiekuna). UWAGA: ze względu na pandemię nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy wyjazd nastąpi,
  • II miejsce: nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
  • III miejsce: nagroda rzeczowa ufundowana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
 3. Uczestnicy konkursu otrzymają także nagrody w specjalnych kategoriach:
  • nagroda rzeczowa Starosty Koneckiego dla uczestnika konkursu mieszkającego na terenie Powiatu Końskie,
  • nagroda rzeczowa Starosty Włoszczowskiego dla uczestnika konkursu mieszkającego na terenie Powiatu Włoszczowa,
  • nagrody rzeczowe Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” dla pięciu kolejnych uczestników konkursu.
 4. Wymienionych powyżej nagród nie mogą otrzymać osoby wykluczone (patrz: rozdział wykluczenia).
 5. Organizatorzy zgadzają się na dołączenie nowych nagród i kategorii już podczas trwania konkursu jeżeli tylko znajdą się chętni sponsorzy.
 6. Zwycięzca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody poprzez pocztę elektroniczną lub telefon. ​W przypadku niedochowania powyższego terminu nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie.
 7. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 8. Trzydziestu uczestników konkursu otrzyma specjalne wpinki „KLUB ODKRYWCÓW MIEJSC PAMIĘCI”:
  • upominki te otrzymają osoby które podczas konkursu zgromadziły największą ilość punktów,
  • nie ma w tym przypadku znaczenia czy dana osoba otrzymała nagrodę rzeczową,
  • w przypadku tych upominków nie obowiązują przepisy zawarte w rozdziale wykluczenia (patrz: rozdział wykluczenia).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wpinek „KLUB ODKRYWCÓW MIEJSC PAMIĘCI” osobom wspierającym konkurs.
 10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
  • odmówi przyjęcia nagrody,
  • kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

IX. WYKLUCZENIA

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni (zgodnie z zasadami konkursu), ale nagród rzeczowych (poza wpinkami) nie mogą otrzymać następujące osoby:
  • członkowie organizatora: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” a w przypadku niektórych osób także ich rodzin (lista takich osób zostanie przedstawiona Komisji Konkursowej do 27.09.2020 r.),
  • osoby współpracujące z SRH „JODŁA” przy organizacji konkursu (lista takich osób zostanie przedstawiona Komisji Konkursowej do 27.09.2020 r.),
  • właściciel oraz pracownicy firmy Net System Games, którzy tworzą program komputerowy do obsługi konkursu.
 2. Wykluczenia obejmują także osoby stojące na czele urzędów bądź instytucji wspierających konkurs wymienieni w rozdziale II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 3. Osoby, firmy bądź instytucje które już w trakcie konkursu ufundują nagrody.

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wartość nagród przyznawanych w niniejszym Konkursie nie kwalifikuje ich do pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczania nowych miejsc pamięci podczas trwania konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ​15.06.2020 r.

Klauzula informacyjna ART. 13 RODO 18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” działające pod adresem: Występy 20, 29-105 Krasocin;
 2. za ochronę osobowych odpowiada Dionizy Krawczyński, kontakt: adres e-mail: prezes@jodla.org ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z przekazaniem nagród i upominków w Konkursie;
 4. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom lub osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej;
 6. Potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców oraz ich poinformowaniem;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. nie przysługuje Pani/Panu: na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

XI. KONTAKT

Osobą uprawnioną do korespondencji z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji o konkursie jest: Dionizy Krawczyński pod adresem e-mail: mapapamieci@jodla.org, bądź numerem telefonu: 668 550 940.

XII. PROBLEMY

Jeżeli w przypadku odwiedzenia któregoś z miejsc napotkacie Państwo na problem z uzyskaniem lokalizacji (np. brak zasięgu) proszę wykonać zrzut ekranu i przesłać go z wyjaśnieniem. Na takiej podstawie obecność w punkcie zostanie zaliczona.